به اطلاع همکاران می رساند ایمیل جدید گروه زیست شناسی به آدرس زیر می باشد و تمام ارتباطات از طریق این ایمیل انجام می گیرد

zzist.grp@gmail.com